آرشیو اطلاعیه ها

واگذاری مکان بوفه های دانشگاه بجنورد
آگهی مناقصه واگذاری امورخدماتی و پشتیبانی دانشگاه بجنورد
آگهی مناقصه واگذاری امورخدماتی و پشتیبانی دانشگاه بجنورد

دانشگاه بجنورد در نظر دارد انجام امور خدماتی – پشتیبانی ساختمان های آموزشی،اداری ،فرهنگی ،ورزشی و آزمایشگاههای خود را از طریق مناقصه واگذار نماید.

  1. سپرده شرکت در مناقصه :...