نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناس معاونت اداری و مالی

 

سمت سازمانی: کارشناس معاونت اداری و مالی

نام و نام خانوادگی :محمد یزدانی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد -  مدیریت بازرگانی

شماره تماس مستقیم: ۳۲۲۰۱۲۲۱

شماره تماس داخلی :۱۲۲۱

مکان اسقرار واحد : ساختمان سازمان مرکزی - طبقه دوم - حوزه معاونت اداری و مالی - اتاق ۳۱۱

شرح وظایف کارشناس اداری :
  •   توانایی راهنمایی پرسنلی امور اداری
  •   شناسایی گردش کار امور اداری و کارگزینی
  •   شناسایی شیوه های مطالعاتی اجرایی قوانین اداری
  •   شناسایی مقررات تحویل و تحول اسناد و امور اداری
  •  جمع آوری و بررسی نیازهای پرسنلی سیستم جاری و تامین آنها
  •   توانایی مطالعه و بررسی قوانین استخدامی و شیوه های اجرایی امور اداری
  •   هماهنگ نمودن فعالیت های واحدهای تابعه با برنامه ها و هدف های مورد نیاز
  •   پیگیری امور محوله از سوی مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه بجنورد
  •   شناسایی اصول برقراری ارتباط مستمر با واحدهای مختلف اسناد و صف سیستم جاری
  •   شناسایی اصول بکارگیری شیوه های نظارت به روز ، بر حفظ و نگهداری اسناد و امور اداری