نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پرسنل واحد مالی

پرسنل واحد مالی


نام و نام خانوادگی  سمت سازمانی  تلفن داخلی  تلفن مستقیم
 سعید کریمی  مدیر امور مالی  1273 32201273
فاطمه وظیفه شناس   رئیس اداره دریافت و پرداخت  1279 32201278
 حسن کمالی  کارشناس امور مالی 1281 32201281
  مرتضی بیانی  کارشناس امور مالی 1284 32201284
پرویز شیردل  کارشناس مسئول - 32201279
 حسین میرصالحی  کارشناس امور مالی 1283 32201283
 فاطمه کفایتی  رئیس اداره رسیدگی به تنظیم حساب 1280 32201280
 حمید رحیمی  کارشناس امور مالی 1277 32201277
  مهدی نعمتی  کارشناس امور مالی

1282

32201282
محمد وحیدی نژاد امین اموال 1231 32201231