نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پرسنل واحد

پرسنل واحد


 

سمت سازمانی: معاونت اداری و مالی

نام و نام خانوادگی:  امیدرضا دهقان

مدرک تحصیلی:دکتری – ریاضی

شماره تماس مستقیم: 32201220

شماره تماس داخلی 1220

مکان اسقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی - طبقه دوم - حوزه معاونت اداری و مالی - اتاق 311

 

سمت سازمانی: کارشناس معاونت اداری و مالی

نام و نام خانوادگی :ابوالفضل طراوتی

مدرک تحصیلی:کارشناسی -  مدیریت بازرگانی

شماره تماس مستقیم: ۳۲۲۰1221

شماره تماس داخلی :1221

مکان اسقرار واحد : ساختمان سازمان مرکزی - طبقه دوم - حوزه معاونت اداری و مالی - اتاق 311