نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پرسنل امور اداری

پرسنل امور اداری


نام و نام خانوادگی

 سمت سازمانی

 تلفن داخلی

 تلفن مستقیم

 امیرحسین نقی پوران

مدیر امور اداری و پشتیبانی

 1228

32201228

 ابوالفضل طراوتی

کارشناس دفتر معاونت اداری و مالی 

 1221

32201221

 محمد ریحانی

 رئیس اداره کارگزینی  و رفاه

 1235

32201235

 مهدی محمد پور

 رئیس اداره امورعمومی و تدارکات

1232

 32201232

 مریم نیازی

 رئیس اداره دبیر خانه مرکزی

1233

32201233

عطیه منادی

 کارشناس دبیرخانه مرکزی

1237

32201237

  سیدرضا پرویز

 کارشناس کارگزینی هیات علمی

 1236

32201236

 رضا کاوانلوئی

 انباردار

1283

32201283

محمد یزدانی

کارشناس اداری و رفاهی

1229

32201229

سیدابوالحسن وقارموسوی

کارشناس امور اداری 1241 32201241