نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وظایف واحد

وظایف واحد


 •  همکاری با ریاست در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه
 • رسیدگی به هدف‌های اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روش‌های کار در واحدهای مختلف
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهارنظر در خصوص رفع مشکلات موجود
 • نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی و حقوقی دانشگاه
 • ارائه گزارشهای توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت‌نظر
 • ·اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه  شرکت در شوراها، کمیسیون‌ها، جلسات و اظهارنظر در مورد مسائل مختلف اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی و حقوقی در چارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه
 • نظارت، همکاری و اظهارنظر در تهیه و تنظیم بودجه سالیانه دانشگاه و پیشنهاد آن به مقامات و مراجع ذیربط
 • تهیه و اجرای طرحهای رفاهی کارکنان با توجه به امکانات دانشگاه
 • انجام امور استخدامی و تأمین نیاز نیروی انسانی دانشگاه طبق مقررات و ضوابط مربوط با هماهنگی مدیریت طرح و برنامه
 • بررسی و پیشنهاد مقررات مربوط به امور استخدامی اعضاء هیأت علمی به مراجع ذیصلاح
 • همکاری با دیگر معاونتها و واحدهای مستقل دانشگاه در جهت تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی و دانشجویی آن
 • نظارت بر انجام امور نگهبانی و انتظامی دانشگاه با همکاری واحد حراست دانشگاه