نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

واگذاری مکان انتشارات و تایپ و تکثیر واقع در دانشگاه بجنورد

واگذاری مکان انتشارات و تایپ و تکثیر واقع در دانشگاه بجنورد


واگذاری مکان انتشارات و تایپ و تکثیر (واقع در دانشگاه بجنورد) به مدت ده ماه

تاریخ انتشار: 1398/6/27

مهلت دریافت درخواست ها: یک هفته پس از انتشار آگهی

برای آگاهی از شرایط قرارداد کلیک کنید.
شرایط قرارداد

فرم پیشنهاد قیمت