نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

واحد دبیرخانه

واحد دبیرخانه


واحد دبیرخانه:
    دبیرخانه واحد سازمانی مشخصی است که اداره امور دفتری سازمان را بر اساس روش‌های تدوین شده و معین عهده دار گردیده و گردش مکاتبات و مراسلات اداری را انجام می‌دهد و مراقبت و نظارت بر حسن جریان گردش نامه‌های وارده و صادره را در داخل و خارج سازمان تقبل می‌نماید.
 دبیرخانه و دفاتر مدیریتها به عنوان واحدهای مسئول امور دفتری انجام وظیفه می نمایند و در واقع مرکز کنترل و هماهنگ کننده سیستم اموردفتری و گردش نامه های اداری می باشد.
 
رئیس اداره دبیرخانه مرکزی:
 
کارشناس اداره دبیرخانه مرکزی:

عطیه منادی