نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رئیس اداره کارگزینی و رفاه

 
سمت سازمانی: رئیس اداره کارگزینی و رفاه
نام و نام خانوادگی: محمد ریحانی
مدرک تحصیلی:لیسانس –  مدیریت بازرگانی
شماره تماس مستقیم :
شماره تماس داخلی : 164
فکس :
پست الکترونیک :ندارد
مکان اسقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی – مدیریت امور اداری و پشتیبانی – واحد کارگزینی
 
 
 
شرح وظایف :
  •   انجام امور استخدامی (استخدام ، ترفیع ،انتقال ،مرخصی ،بازنشستگی و... ) بر اساس مقررات و آئین نامه های موضوعه
  •   تعبیر و تفسیر خط مشی امور پرسنلی دانشگاه و تفهیم آن به واحدهای تابعه دانشگاه جهت اجرا
  •   اعمال و اجرای قوانین ،مقررات و آئین نامه های استخدامی اعضاء هیأت علمی
  •   مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان
  •   پیش بینی کادر اداری و فنی مورد نیاز دانشگاه
  •   بهنگام نمودن سیستم پرسنلی و اطلاعات پرسنلی
  •   نظارت بر امور حضور و غیاب و ورود و خروج کارکنان
  •   محاسبه و استخراج اضافه کار ، تاخیر و تعجیل ، ماموریت و مانده مرخصی های کارکنان
  •   ثبت برگه های ماموریت روزانه ، مرخصی روزانه استحقاقی و استعلاجی در سیستم حضور و غیاب
  •   پیگیری امور محوله از سوی مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه بجنورد