نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رئیس اداره کارگزینی و رفاه

رئیس اداره کارگزینی و رفاه


 
سمت سازمانی: رئیس اداره کارگزینی و رفاه
نام و نام خانوادگی: محمد ریحانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد –  مدیریت بازرگانی
شماره تماس مستقیم: 32201235-058
شماره تماس داخلی : 1235
فکس :
پست الکترونیک :ندارد
مکان اسقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی – مدیریت امور اداری و پشتیبانی – واحد کارگزینی
 
 
شرح وظایف :  
 • عضو هیأت اجرایی منابع انسانی و انجام امور مربوطه
 • اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه های استخدامی در مورد کارکنان اعم از عضو هیأت علمی و غیر هیأت علمی
 • برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
 • مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
 • انجام امور استخدامی کارکنان نظیر استخدام، ارتقاء، ترفیع، انتقال، مرخصی، مأموریت، استعفاء، اخراج، بازنشستگی و … براساس آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط
 • انجام امور مربوط به آراء صادره از سوی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری – هیأت های انتظامی مقررات هیأت علمی و دیوان عدالت اداری
 • انجام امور مربوط به طبقه بندی مشاغل و نظارت بر اجرای دستورالعمل­ها و شیوه نامه ­ها
 • تهیه و ارائه اطلاعات مورد نیاز سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری  و سایر سازمان ها و سایر گزارشات لازم
 • صدور انواع گواهی برای کارکنان و اعضای هیأت علمی
 • تهیه، تنظیم، تکمیل و نگهداری پرونده شاغلین، بازنشستگان و موظفین جاری و راکد و انجام امور دفتری
 • هماهنگی با سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری جهت تأیید – تسهیل احکام مربوط و پیگیری امور جاری
 • نظارت و همکاری در حسن انجام خدمات مربوط به حضور و غیاب و مرخصی ، ماموریت، ساعات اضافه کاری، مزایای استخدامی ، ارزشیابی ، ترفیع، ارتقا و صدور احکام مربوط به بازنشستگی، ازکارافتادگی ، اخراج، بازخریدی، انتقال و ماموریت ها با هماهنگی واحدهای مربوط در چهارچوب قوانین و مقررات جاری
 • انجام سایر امور محوله از سوی مافوق در حیطه وظایف