نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رئیس اداره دریافت و پرداخت

رئیس اداره دریافت و پرداخت


 
سمت سازمانی:رئیس اداره دریافت و پرداخت
نام و نام خانوادگی:پرویز شیردل
مدرک تحصیلی:کارشناسی - حسابداری
شماره تماس مستقیم :32201278
شماره تماس داخلی :1278
مکان اسقرار واحد :سازمان مرکزی – طبقه اول -اتاق شماره219
 
 

شرح وظایف :

  • پرداخت حقوق و مزایای کلیه اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی
  • تهیه و تنظیم و ارسال لیست های حقوقی مربوط به دارایی ، بانک ،بیمه ،بازنشستگی مالیات وغیره
  • پرداختهای موردی کارکنان به صورت ماهانه همراه با حقوق
  • پرداخت حق التدریس هر ترم و تطبیق با آیین نامه واحد موظف