نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حسن کمالی

حسن کمالی


 
سمت سازمانی:کارشناس امور مالی
نام و نام خانوادگی:حسن کمالی
مدرک تحصیلی:کارشناسی - حسابداری
شماره تماس مستقیم :32301281
شماره تماس داخلی :1281
مکان اسقرار واحد :سازمان مرکزی – مدیریت امور مالی
 
 
شرح وظایف :
پرداخت بابت کلیه قراردادهای منعقده دانشگاه با شرکت های پیمانکاری خدماتی و پشتیبانی
انجام عملیات حسابداری مربوط به ضمانت نامه های بانکی مربوط به شرکت های طرف قرارداد دانشگاه
رسیدگی و ثبت اسناد مربوط به هزینه های جاری(کارپردازی-فرهنگی- پژوهشی –فناوریو...)سایر منابع و درآمد اختصاصی
رسیدگی و ثبت اسناد مربوط به دانشجویان بورسیه
بایگانی اسناد جاری
صدور چک مربوط به اسناد جاری
تنظیم نامه های بیمه و مالیات مربوط به اسناد جاری و عمرانی