نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آگهی مناقصه واگذاری امورخدماتی و پشتیبانی دانشگاه بجنورد

آگهی مناقصه واگذاری امورخدماتی و پشتیبانی دانشگاه بجنورد


دانشگاه بجنورد در نظر دارد انجام امور خدماتی – پشتیبانی ساختمان های آموزشی،اداری ،فرهنگی ،ورزشی و آزمایشگاههای خود را از طریق مناقصه واگذار نماید.

  1. سپرده شرکت در مناقصه : 730000000 ریال است که باید به حساب پشتیبانی سپرده به نام دانشگاه بجنورد به شماره 5878640860 نزد بانک ملت شعبه مرکزی واریز و یا به صورت چک تضمین شده بانکی و یا ضمانت نامه معتبر بانکی طبق نمونه عمل بانکها تهیه و تسلیم شود.
  2. مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج این آگهی تا پایان وقت اداری به مدت شش روز کاری می باشد.
  3. محل دریافت اسناد مناقصه : استان خراسان شمالی، بجنورد، کیلومتر 4 جاده اسفراین - پردیس دانشگاه بجنورد، دبیرخانه مرکزی
  4. رشته و رتبه مورد نیاز : گواهی صلاحیت معتبر از اداره کل کار و امور اجتماعی خراسان شمالی در رشته خدمات و پشتیبانی و حداقل پایه چهار.
  5. قیمت اسناد : 500000 ریال که باید به حساب شماره  2178711804006 به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه بجنورد نزد بانک ملی واریز و فیش آن به دبیرخانه مرکزی دانشگاه تحویل گردد.
  6. مهلت تحویل اسناد : به دبیرخانه مرکزی دانشگاه ده روز کاری پس از آخرین مهلت دریافت اسناد خواهد بود.اسناد تحویل شده پس از اتمام ساعت اداری موعد مقرر،پذیرفته نشده وجاهت قانونی نخواهد داشت.

فایل های پیوست :

پیوست شماره 1

پیوست شماره 2

پیوست شماره 3

شرایط شرکت در مناقصه خدماتی و پشتیبانی

فرم تقاضا شرکت در مناقصه

فرم قرارداد خدمات