نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امین اموال

امین اموال


 

سمت سازمانی: امین اموال
نام و نام خانوادگی: محمد وحیدی نژاد
مدرک تحصیلی: لیسانس –  مدیریت دولتی 
شماره تماس مستقیم : ۰۵۸۳۲۲۰۱۲۳1
شماره تماس داخلی : ۱۲۳1
فکس :    
پست الکترونیک :
مکان اسقرار واحد : ساختمان سازمان مرکزی- طبقه دوم - اتاق شماره