نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اداره عمومی و تدارکات

اداره عمومی و تدارکات


اداره عمومی و تدارکات:
خرید کلیه واحدهای تحت پوشش تدارکات که به طور منظم همه روزه انجام میگردد و همچنین تنظیم سند، تهیه قبوض انبار و رسید تنظیم اسناد به امور مالی برعهده این واحد می باشد.
 
رئیس اداره عمومی و تدارکات: