نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اداره رسیدگی به تنظیم حساب

اداره رسیدگی به تنظیم حساب


اداره رسیدگی به تنظیم حساب:
تهیه و تنظیم حسابها(ماهانه)
تهیه گزارشات مورد نیاز سازمان و برون سازمان(دیوان محاسبات ،دارایی و...)
تنظیم و نگهداری دفاتر بانک و ثبت صورت حسابهای واصله از بانک
تهیه لایحه تفریغ بودجه سال دانشگاه و ارسال آن به سازمانهای مربوطه
نگهداری سقف بودجه مصوب و تفصیلی دانشگاه برحسب اعتبارات برنامه ای واحد استفاده کننده
بستن حسابها در پایان سال مالی
بررسی صورت مغایرت بانکی و پیگیری به منظور رفع مغایرت
صدور اسناد مربوط به بستن حسابها و سند افتتاحیه
 

رئیس اداره رسیدگی به تنظیم حساب:
فاطمه کفایتی
کارشناس اداره رسیدگی به تنظیم حساب:
حمید رحیمی