کارگزین اعضاء هیأت علمی

 
سمت سازمانی: کارگزین اعضاء هیأت علمی 
نام و نام خانوادگی: سید رضا پرویز
مدرک تحصیلی: لیسانس – مدیریت بازرگانی
شماره تماس مستقیم :
شماره تماس داخلی : 166
فکس :
پست الکترونیک : -
مکان اسقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی – مدیریت امور اداری و پشتیبانی – واحد کارگزینی
 
 
 
شرح وظایف :
  الف) استخدام شامل:
  تشکیل، تکمیل پرونده پرسنلی، صدور حکم و مکاتبات مربوطه اعضای هیات علمی رسمی، پیمانی
  ب) خروج مستخدم از دستگاه:
  اخذ درخواست فرد و موافقت مقام مجاز
  صدور نامه تسویه حساب
  اخذ نامه تسویه حساب کامل شده توسط واحد های مختلف دانشگاه
  بایگانی پرونده پرسنلی
  ج) بایگانی:
  د)معرفی نامه ها
  دریافت درخواست معرفی نامه که توسط مقام مجاز دستور داده شده است
  تهیه پیش نویس نامه
  ارسال جهت امضاء
  ط)ارتقاء طبقه و رتبه
  ظ) صدور احکام هیات علمی  
  ع) بررسی و صدور برگه ماموریت اعضای هیات علمی
  غ) انجام کلیه امور محوله خارج از موارد فوق