کارشناس مسئول اداره رسیدگی به تنظیم حساب

 
سمت سازمانی:کارشناس مسئول اداره رسیدگی به تنظیم حساب
نام و نام خانوادگی:فاطمه کفایتی
مدرک تحصیلی:کارشناسی - حسابداری
شماره تماس مستقیم :
شماره تماس داخلی :
فکس :
پست الکترونیک :
مکان اسقرار واحد :سازمان مرکزی – مدیریت امور مالی
 
 
 
شرح وظایف :
تهیه و تنظیم حسابها(ماهانه)
تهیه گزارشات مورد نیاز سازمان و برون سازمان(دیوان محاسبات ،دارایی و...)
تنظیم و نگهداری دفاتر بانک و ثبت صورت حسابهای واصله از بانک
تهیه لایحه تفریغ بودجه سال دانشگاه و ارسال آن به سازمانهای مربوطه
نگهداری سقف بودجه مصوب و تفصیلی دانشگاه برحسب اعتبارات برنامه ای واحد استفاده کننده
بستن حسابها در پایان سال مالی
بررسی صورت مغایرت بانکی و پیگیری به منظور رفع مغایرت
صدور اسناد مربوط به بستن حسابها و سند افتتاحیه