کارشناس مسئول

 
سمت سازمانی:رئیس اداره دریافت و پرداخت
نام و نام خانوادگی:فاطمه وظیفه شناس
مدرک تحصیلی:کارشناسی - حسابداری
شماره تماس مستقیم :
شماره تماس داخلی :
فکس :
پست الکترونیک :
مکان اسقرار واحد :سازمان مرکزی – مدیریت امور مالی
 
 
 
شرح وظایف :
مسئول احصاء و مستند سازی فرایند های انجام فعالیتها در امور مالی
مسئول پیگیری و اصلاح فرآیندهای مالی و پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی