کارشناس امور مالی

 
سمت سازمانی:کارشناس امور مالی
نام و نام خانوادگی:مرتضی بیانی
مدرک تحصیلی:کارشناسی - حسابداری
شماره تماس مستقیم :
شماره تماس داخلی :
فکس :
پست الکترونیک :
مکان اسقرار واحد :سازمان مرکزی – مدیریت امور مالی