کارشناس امور مالی

سمت سازمانی:کارشناس امور مالی
نام و نام خانوادگی:مهدی نعمتی
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد - حسابداری
شماره تماس مستقیم :32201282
شماره تماس داخلی :1282
مکان اسقرار واحد :سازمان مرکزی – طبقه اول -اتاق شماره 216 -اداره دریافت و پرداخت