کارشناس امور مالی

سمت سازمانی:کارشناس امور مالی
نام و نام خانوادگی:حمید رحیمی
مدرک تحصیلی:کارشناسی - حسابداری
شماره تماس مستقیم :32201277
شماره تماس داخلی :1277
مکان اسقرار واحد :سازمان مرکزی – طبقه اول - اتاق شماره 216