کارشناس امور مالی

سمت سازمانی:کارشناس امور مالی
نام و نام خانوادگی:حسین میرصالحی
مدرک تحصیلی:کارشناسی - حسابداری
شماره تماس مستقیم :
شماره تماس داخلی :۱۴۶
فکس :
پست الکترونیک :
مکان اسقرار واحد :سازمان مرکزی – مدیریت امور مالی
 
 
 
شرح وظایف :
تعیین و تسویه حساب فارغ التحصیلی و ثبت شهریه دانشجویی دانشجویان مهمان و روزانه و نوبت دوم
پرداخت کلیه چک های بانک تجارت و بین بانکی به سایر بانکها
پرداخت های امور مالیاتی از طریق سامانه امور مالیاتی
تنظیم نامه های بیمه و مالیات مربوط به اسناد جاری و عمرانی