وظایف واحد مالی

انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات.
دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه.
تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافتها، پرداختها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذیربط.
رسیدگی به اسناد و سیستم‌های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات.
همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه.
نگهداری و تنظیم اسناد مالی.
رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه از حیث تطابق مقررات و آئین‌نامه‌های مالی.
نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن.
اعمال نظارت در حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آئین‌نامه‌های اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها.
تهیه و تنظیم گزارشهای عملکرد مالی جهت ارائه به معاونت اداری-مالی.
تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه و کنترل و نظارت کار آنها.
انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.