معرفی واحد اداری و پشتیبانی

مدیریت امور اداری در واقع جنبه‌های انسانی سازمان را در بر می‌گیرد، زیرا انسان عامل مهمی در نیل به اهداف سازمان و مدیریت به شمار می‌رود. تحقیقات امروزی بیانگر این واقعیت است که رابطه نزدیکی بین نحوه مدیریت منابع انسانی و امکان نیل به اهداف سازمانی وجود دارد، از این روست که این مدیریت امروزه به منزله یکی از شریان‌های مهم و حیاتی هر سازمانی محسوب می‌گردد. مدیریت منابع انسانی، تخصص ویژه‌ای است که کوشش می نماید تا در جهت کسب رضایت کارکنان و تأمین هدف های سازمانی گام برداشته و سیاست‌گذاری نماید. 
 
مدیران منابع انسانی به طور کلی دارای دو نوع وظیفه می‌باشند:
اول: برنامه ریزی، سازمان‌دهی، رهبری، نظارت و هماهنگی در واحد تحت نظارت خود و اجرای عملیات تاکتیکی.
دوم: وظایف اختصاصی یعنی انجام کلیه‌ی عملیات لازم جهت استخدام، در زمان اشتغال و هنگام بازنشستگی تا پایان عمر یک نیرو.
 
مدیریت امور اداری سازمان در راستای تحقق اهداف سازمانی خود، اهم برنامه‌ریزی‌های خود را بر روی منابع انسانی (رکن اصلی و اساسی سازمان)، اجرای صحیح بخشنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و... در چار چوب مقررات و قانون نموده است.