معاونت مالی و اداری

 

سمت سازمانی: معاونت اداری و مالی

نام و نام خانوادگی :امین جودت

مدرک تحصیلی:دکتری – مکانیک

شماره تماس مستقیم: ۳۲۲۰۱۲۲۰

شماره تماس داخلی ۱۲۲۰

مکان اسقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی - طبقه دوم - حوزه معاونت اداری و مالی - اتاق ۳۱۱