سرپرست امور اداری و پشتیبانی

            
                                  
سمت سازمانی: سرپرست مدیریت امور اداری و پشتیبانی
نام و نام خانوادگی: یاسر طالبی
مدرک تحصیلی: لیسانس
شماره تماس مستقیم : 05832201228
شماره تماس داخلی :1228
پست الکترونیک :Talebi@ub.ac.ir
مکان استقرار واحد : ساختمان سازمان مرکزی – طبقه اول -مدیریت امور اداری و پشتیبانی
 
 
 
شرح وظایف :
 •   اجرای سیاست‌ها و خط ‌مشی‌های دانشگاه در زمینه‌های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی
 •   نظارت بر حسن انجام فعالیتهای واحدهای تابعه
 •   تهیه و تنظیم آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم اداری جهت ارائه به مقامات ذیربط بر اساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تأیید
 •   مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیأت‌های رسیدگی  به تخلفات اداری
 •   مطالعه و بررسی رسته‌های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذیربط با همکاری مدیریت طرح و برنامه
 •   ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه
 •   برنامه‌ریزی در جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیأت علمی و غیر هیأت علمی
 •   پیش‌بینی ترفیع و تغییر گروه سالانه کارکنان با کمک واحدهای مربوط
 •   همکاری با واحد حراست در رمینه حفاظت از ساختمانها، اموال و تأسیسات
 •   انجام تدارکات و تأمین وسایل و تجهیزات موردنیاز واحدهای مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذیربط
 • شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان
 • نظارت در انجام کلیه امور خدماتی دانشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف
 • تهیه طرحهای مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرحهای مزبور
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر روشهای مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه
 • نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی‌های لازم
 • همکاری در امر تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پستهای سازمانی دانشگاه با مدیریت طرح و برنامه
 • نظارت بر امور حضور و غیاب، ورود و خروج و انتظامات دانشگاه و طرح تمام‌وقت کارکنان، اضافه‌کاری و انتصاب کارکنان(هیأت علمی و غیر هیأت علمی)
 • مشارکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف و اظهارنظر و ارائه پیشنهادات لازم
 • رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم
 • نظارت بر امر ارزشیابی واحدهای تابعه