مدیر مالی

 
سمت سازمانی:مدیریت امور مالی
نام و نام خانوادگی:سعید کریمی
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد - حسابداری
شماره تماس مستقیم :32201273
شماره تماس داخلی :1273
مکان اسقرار واحد :سازمان مرکزی - طبقه اول واحد مالی اتاق 218