رئیس اداره امور عمومی و تدارکات

 
سمت سازمانی: رئیس اداره امور عمومی و تدارکات
نام و نام خانوادگی: مهدی محمد پور
مدرک تحصیلی: لیسانس –  ارتباط تصویری
شماره تماس مستقیم : 05832201232
شماره تماس داخلی : 1232
فکس :    
پست الکترونیک :
مکان اسقرار واحد : ساختمان سازمان مرکزی – مدیریت امور اداری و پشتیبانی – اداره امورعمومی وتدارکات - واحد کارپردازی
 
 
شرح وظایف :
 •   دریافت درخواست کالا وخدمات ازواحدهای تحت پوشش پس ازتائید مدیر کل امور اداری جهت اقدام
 •   بررسی درخواست واحدهادرجهت تامین مایحتاج دانشگاه اعم ازلوازم یا مواد مصرفی طبق مقررات قانونی
 •   استعلام بهاء( حداقل سه مورد) از شرکت ها وموسسات دولتی وخصوصی با توجه به بایگانی لیست تولیدکنندگان ،فروشندگان ،ونمایندگیها واخذ نازلترین نازلترین بها وبالاترین کیفیت درخواستی واحدهای تحت پوشش
 •   پیگیری تخصیص اعتبارات حوزه های تحت پوشش 
 •   درخواست تنخواه گردان از مدیریت امور مالی دانشگاه
 •   تحویل کالا به انباردار وتحویل خدمات به واحدهای درخواست کننده سفارش وخرید تجهیزات لوازم خارجی (درصورت عدم وجودمشابه خارجی ازمحل اعتبارات وام ارزی وتخصیص های دیگر وتهیه وتنظیم صورت جلسه های ترخیص کالا وتحویل ونصب وراه اندازی آن درصورت نیازرفع نواقص فنی درطی زمان ضمانتنامه وخدمات پس ازفروش لازم
 •   پرداخت هزینه های عمومی مانند آب،برق،گاز،تلفن ،دیتا
 •   درج آگهی مناقصه ومزایده های دانشگاه در روزنامه های کثیرالانتشار
 •   رسیدگی وپرداخت اسناد هزینه جاری ارسال ازواحدهای تحت پوشش
 •   تهیه هدایای مورد نیاز جهت کارکنان ،اساتید ودانشجویان در مناسبتهای مختلف
 •   تنظیم اسناد مالی وپرداخت کسورات مالیاتی و تائید اداره مالیات
 •   بررسی اسناد کارپردازان زیر مجموعه
 •   استعلام جهت خرید یا خدمات برای معاملات متوسط وتنظیم صورت جلسه کمیسیون معاملات متوسط
 •   پرداخت کرایه های وسایل رسیده از استانها وشهرستانهای مجاور
 •   شارژ کارتریج وتعمیر دستگاههای اداری
 •   پشتیبانی ومشارکت در سمینارها واجلسات عمومی دانشگاه
 •   پرداخت ایاب وذهاب اساتید حق التدریس وماموریت های کارکنان وهیات علمی دانشگاه
 •   انجام معاملات براساس آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها
 •   انجام سایر امورمحوله که ازطرف مقام مجاز ارجاع می گردد