اداره کارگزینی

واحد کارگزینی:
این شغل در برگیرنده پست های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام ما فوق عهده دار انجام امور مختلف کارگزینی بر حسب مورد تصدی می باشند.
 
رئیس اداره کارگزینی:
 
کار گزین اعضای هیئت علمی:
 
کارگزین اعضای غیر هیأت علمی: