اداره دریافت و پرداخت

اداره دریافت و پرداخت:
پرداخت حقوق و مزایای کلیه اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی
تهیه و تنظیم و ارسال لیست های حقوقی مربوط به دارایی ،بانک،بیمه،بازنشستگی،مالیات و غیره
پرداختهای موردی کارکنان به صورت ماهانه همراه با حقوق
پرداخت حق التدریس هر ترم و تطبیق با آیین نامه واحد موظف

 
رئیس اداره دریافت و پرداخت:
کارشناس مسئول اداره دریافت و پرداخت:
پرویز شیردل 
کارشناس اداره دریافت و پرداخت :