کارشناس امور اداری و پشتیبانی

 
سمت سازمانی: کارشناس امور اداری و پشتیبانی 
نام و نام خانوادگی:ابوالفضل طراوتی
مدرک تحصیلی: لیسانس –  مدیریت بازرگانی
شماره تماس مستقیم :
شماره تماس داخلی : ۳۵۱
فکس :
پست الکترونیک : ندارد
مکان اسقرار واحد : ساختمان سازمان مرکزی – مدیریت امور اداری و پشتیبانی
 
 
 
شرح وظایف :
  •   توانایی راهنمایی پرسنلی امور اداری
  •   شناسایی گردش کار امور اداری و کارگزینی
  •   شناسایی شیوه های مطالعاتی اجرایی قوانین اداری
  •   شناسایی مقررات تحویل و تحول اسناد و امور اداری
  •  جمع آوری و بررسی نیازهای پرسنلی سیستم جاری و تامین آنها
  •   توانایی مطالعه و بررسی قوانین استخدامی و شیوه های اجرایی امور اداری
  •   هماهنگ نمودن فعالیت های واحدهای تابعه با برنامه ها و هدف های مورد نیاز
  •   پیگیری امور محوله از سوی مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه بجنورد
  •   شناسایی اصول برقراری ارتباط مستمر با واحدهای مختلف اسناد و صف سیستم جاری
  •   شناسایی اصول بکارگیری شیوه های نظارت به روز ، بر حفظ و نگهداری اسناد و امور اداری