کارشناس معاونت اداری و مالی

 

سمت سازمانی: کارشناس معاونت اداری و مالی

نام و نام خانوادگی :محمد یزدانی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد -  مدیریت بازرگانی

شماره تماس مستقیم: ۳۲۲۰۱۲۲۱

شماره تماس داخلی :۱۲۲۱

مکان اسقرار واحد : ساختمان سازمان مرکزی - طبقه دوم - حوزه معاونت اداری و مالی - اتاق ۳۱۱